ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

กรรมการและเลขานุการ

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 19 มีนาคม 2503
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 3  ซอยอุดมสุข 30 แยก 21  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-393-2862   มือถือ  08-9901-8050

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

เลขที่  101  ถนนย่านพหลโยธิน  แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   10900

โทร. 0-2279-8601    โทรสาร 0-2279-8603

เลขที่ 160  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  18180

โทร./โทรสาร  0-3690-9688

E-mail :  narongrit.w@dpo.go.th

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการและเลขานุการ  อ.ส.ค.

(ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันที่  14 พฤศจิกายน 2558

(ตามสัญญาจ้างบริหาร)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น          –
ประวัติการศึกษา (สถานที่ศึกษา)
 • (2526) ปริญญาตรี  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (2537) ปริญญาโท  Agricultural  Science (Pasture Seed Production),Massey University,  New Zealand.
 • (2542)  ปริญญาเอก  Pasture Seed Production Massey University,  New Zealand.
 • อื่น ๆ  (2547)  Mini  MBA :  NIDA
ประวัติการทำงาน
9 เมษายน 2527 พนักงานเกษตรตรี งานพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า ฝ่ายงานฟาร์ม อ.ส.ค.
ปี 2532 หัวหน้าแผนกบำรุงเลี้ยงฝูงโค  ฝ่ายขยายพันธุ์โคนม  อ.ส.ค.
ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม  อ.ส.ค.
ปี 2550 หัวหน้าสำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร  อ.ส.ค.
ปี 2553 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน  อ.ส.ค.
3 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ระดับ 9) กำกับดูแลสายอุตสาหกรรมนม  อ.ส.ค.
 

หน้าที่พิเศษ

(กิจกรรมทางสังคม)

– เป็นกรรมการสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

– ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน

(ที่สำคัญ)

 

 • (30 เม.ย.-18 พ.ค.2527)  “การถนอมอาหารสัตว์และการใช้พืชตระกูลถั่วเลี้ยงโคนม”  กรมปศุสัตว์
 • (7-11 ก.ย.2530) “โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ”  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • (17 มิ.ย.-16 ธ.ค.2531) “Dairy Husbardry and Milk Processing”  รัฐบาลเนเธอร์แลนด์
 • (20 ม.ค.1989) “ส่งเสริมการใช้และการพัฒนาหินฟอสเฟต”  กรมวิชาการเกษตร
 • (2 ส.ค.2537) “โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการให้แหล่งวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง”  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (5-9 มีนาคม 2544) “การวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ”  มหาวิทยาลัยเกริก
 • (24 ส.ค.2544) “เกษตรก้าวไกล  เศรษฐกิจไทยฟื้นแน่”  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • (28-29 พ.ค.2544) “การผลิตน้ำนมจากพืชอาหารสัตว์ (Form Brass to Milk)”  ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • (22-25 มิ.ย.2547) “การใช้โปรแกรม MS Project  ในการบริหารโครงการ”  กรมประมง
 • (16 ส.ค.-3 ก.ย.2547) “การวางแผนครบวงจร”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • (1-3 พ.ย.2548) “การเสวนาเพื่อหาทางออก (biliberative Dialogue) และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)”  สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล
 • (8 มี.ค.2549) “EVM  กับความสำเร็จขององค์กร”  บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชันต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • (22-24 ม.ค.2552) “บทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • (18 มี.ค.2552) “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนมหกรรมคืนชีวิตให้ชุมชน”  เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและมูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ
 • (28 เม.ย.52) “การจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติของ อ.ส.ค.” มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • (2 ก.พ.-30 มี.ค.2553) ฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์” ระดับสูง  รุ่นที่ 53  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตราธิการ
 • (5-11 มิ.ย.2554) ศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และประเทศ  เดนมาร์ค  บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • (9-10 ก.พ.2555) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง”
 • (7-8 ธ.ค.2555) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง” ประจำปี 2556
 • (25-26 เม.ย.2556) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.” ครั้งที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2556
 • (30 มิ.ย.2556) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)”
 • (29 เม.ย.2557) อบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค.”
 • (17-18 พ.ค.2557) หลักสูตร “การนำค่า EP มาเชื่อมโยงกับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร”
 • (23 เมษายน – 10 มิถุนายน 2560) หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 16 (สถาบันพระปกเกล้า)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ  –

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-