สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จำกัด เขตภาคกลาง คลิกลิ้งค์ดูผลการดำเนินงาน
https://drive.google.com/file/d/1-ZiO3T1rz7XuMTkkTsCwHyhX1wMLDor4/view

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบน้ำพอง เขตถาคตะวันออกเฉียเหนือ คลิ๊กลิ้งค์ดูผลการดำเนินงาน
https://drive.google.com/file/d/1BpY0xSr8LRHelpxErRh2BHLck7N51xxa/view

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเฉลิมราชพัฒนา เขตภคใต้ คลิ๊กลิ้งค์ดูผลการดำเนินงาน
https://drive.google.com/file/d/1GEoNBe-2_s1_KWg028O-9iV43Wq-U2ga/view

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุ่งเสลียง เขตภาคเหนือตอนบน คลิ๊กลิ้งค์ดูผลการดำเนินงาน
https://drive.google.com/file/d/1FeZZTPYTVHdvEitTJr7i4mOOCU-222HW/view

สหกรณ์โคนม ลำพูน จำกัด เขตภาคเหนือตอนบน
https://www.youtube.com/watch?v=LMuVqClo8gQ