เว็บไซต์ของอ.ส.ค. มีการใช้คุกกี้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล โดย

“คุกกี้” คือข้อมูลที่อ.ส.ค. ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ของ อ.ส.ค. สามารถบันทึก หรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจาก Web browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสียหรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไปหากผู้ใช้บริการเลือกใช้“คุกกี้” แล้วจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นทั้งนี้ อ.ส.ค. จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของอ.ส.ค. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป