ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 26,394 BTU.จำนวน 2 เครื่อง(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม)64,800รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้านมวกเหล็กแอร์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
2ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 20,211 BTU.จำนวน 2 เครื่อง(แผนกวินัยและสวัสดิการ)61,200รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้านมวกเหล็กแอร์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
3ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 26,394 BTUจำนวน 3 เครื่อง (แผนกทรัพยากรบุคคล)97,200รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้านมวกเหล็กแอร์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง120,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดในสัตว์ จำนวน 1 ชุด240,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน เวทแอนนี่มอล์ล
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
6ซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง ขนาด 40 ลิตร จำนวน 1 ชุด60,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน เวทแอนนี่มอล์ล
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
7ซื้อเครื่องทดสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) จำนวน 1 เครื่อง51,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
8ซื้อตู้ปลอดเชื้อ(Biohazard cabinet class) จำนวน 1ชุด200,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ยูโรสแกน จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
9ประกวดราคาซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,400,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด ๑๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมสแตนเลสสำหรับส่งท่อนม อุปกรณ์ท่อ Fitting พร้อมตู้ควบคุมการทำงานปั๊มส่งนม และมอเตอร์ใบพัดกวนนม จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,700,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้