ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาจ้างทำระบบบำบัดน้ำเสีย ทรง Capsule ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรวัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,000,000รายละเอียดวิธี e-biddingรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.สค.วิธีเฉพาะเจาะจง350,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.สามารถ (1993)รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เชิญเสนอราคาเพียงรายเดียวรายละเอียด
3จ้างติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก2,186,900รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด,บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด,บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4ประกาศจ้างเหมาให้ความรู้และทัศนศึกษาตามโครงการอบรมผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน อ.ส.ค.ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก1,600,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกมหาวิทยาลัยบูรพารายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำรายละเอียด
5จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง400,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง เชิญเสนอราคารายเดียวรายละเอียด
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมเครื่องสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา จำนวนพื้นที่ ๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000รายละเอียดวิธี e-biddingรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7จ้างตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ห้องทำงาน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มวกเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก1,045,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกนายบุญมี ทองเนื้อ, นายเจตริน คงทน,บริษัท ซิตี้ออนดิส เพลส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
8จ้างเหมาให้ความรู้และทัศนศึกษา ตามโครงการอบรมผู้เกษียณอายุผู้ปฎิบัติงาน อ.ส.ค.ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก1,600,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกมหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,บริษัท เอ็ม.เค.เวร์ (ประเทศไทย) จำกัดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
9จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ บก 017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายพงศ์เพชร เพชรรัตน์รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคารายเดียว ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 56 (2) ขรายละเอียด
10เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและส่วนควบ ตามโครงการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ โรงงานนมเชียงใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีคัดเลือก42,872,760รายละเอียดวิธีคัดเลือกรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้