ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาซื้อรถมินิบัส จำนวน 1 คัน ภายใต้โครงการจัดตั้งฟาร์มโครมประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,200,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,210,000รายละเอียดวิธี e-biddingบริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียวรายละเอียด
3จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกพักโครีดนม (คอก2) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,200,000รายละเอียดวิธี e-biddingห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภูชัยคอนสตรัคชั่น
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาต่ำและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียด
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน โรงรีดนม สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ภายใต้โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,453,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5จ้างควบคุมงานก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ1,999,998รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคทดแทน พร้อมติตตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,600,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ HR Transformation towards Strategic HR Innovation 4.0 ของ อ.ส.ค.ประจำปี 2563-25647,680,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 70(3)(ข) และกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 หมวด 8 ข้อ 31รายละเอียด
8จ้างควบคุมงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง164,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เอ็มโปรเจ็คโฮลดิ้ง จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
9จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพร้อมออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก3,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียวรายละเอียด
10จ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก4,096,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท เกรท แลนด์ แอนด์ โฮม จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคารายเดียวรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้