ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคทดแทน พร้อมติตตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,600,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ HR Transformation towards Strategic HR Innovation 4.0 ของ อ.ส.ค.ประจำปี 2563-25647,680,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 70(3)(ข) และกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 หมวด 8 ข้อ 31รายละเอียด
3จ้างควบคุมงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง164,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เอ็มโปรเจ็คโฮลดิ้ง จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
4จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพร้อมออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก3,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียวรายละเอียด
5จ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก4,096,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท เกรท แลนด์ แอนด์ โฮม จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคารายเดียวรายละเอียด
6ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์6,000,000รายละเอียดวิธี e-biddingบริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์48,000,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
8จ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลของ อ.ส.ค. โดยวิธีคัดเลือก3,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท คิวเรียส จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
9จัดซื้อเครื่องทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ HP สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก4,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
10ประกาศซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ตัว330,095รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ล้านแปดจานดาวเทียม จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคารายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้