ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1จ้างเหมาให้ความรู้และทัศนศึกษา ตามโครงการอบรมผู้เกษียณอายุผู้ปฎิบัติงาน อ.ส.ค.ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก1,600,000รายละเอียดวิธีพิเศษรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ บก 017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายพงศ์เพชร เพชรรัตน์รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคารายเดียว ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 56 (2) ขรายละเอียด
3เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและส่วนควบ ตามโครงการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ โรงงานนมเชียงใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีคัดเลือก42,872,760รายละเอียดวิธีคัดเลือกรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Development) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง750,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ตาม พรบ.2560รายละเอียด
5จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร SUCCESSORS DEVELOPMENT ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,500,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคารายเดียว ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560รายละเอียด
6จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนมาตรฐาน ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,000,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคารายเดียว รายละเอียด
7จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนวิสาหกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ทบทวนแผนวิสาหกิจปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำหรับปี ๒๕๖๒ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,000,000รายละเอียดวิธีพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคารายเดียวรายละเอียด
8จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Culture) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง950,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคารายเดียวรายละเอียด
9จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณเขาตาแป้นทางเข้านิคมสร้างตนเอง สาย 1 ถึงทางแยกเข้าหลังอาคารรับเสด็จ โดยวิธีคัดเลือก1,900,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภูชัยคอนสตรัคชั่นรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
10จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก3,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท คิวเรียส จำกัดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้