ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1เช่าใช้ระบบเครือข่ายและพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อ.ส.ค.ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,749,900รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 25 อัตรา ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก4,290,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท รักษาความปลอดภัย ธีระชัย จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติในส่วนงานขอฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโค ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก5,330,056รายละเอียดวิธีคัดเลือกสหกรณ์ บริการ ทีโอที จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4จ้างแรงงานทำความสะอาดและงานบริการ(แม่บ้าน) อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง577,800รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เอ็มดีคลีนเซอร์วิส จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
5จ้างแรงงานพนักงาน (OutSource)ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของ อ.ส.ค.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10,852,380รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอซีเค สระบุรี
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6จ้างแรงงานพนักงาน (OutSource)ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,484,668รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงสหกรณ์ บริการ ทีโอที จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกพัก สำหรับโครีดนม (คอก ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,200,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บวัสดุ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,060,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
9จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน หมู่บ้าน ข. และ ค.ห้องแถว 9 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง450,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายธีระกิจ มณีอินทร์
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
10ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพรอมติดตั้งห้องแม่ข่าย สำนักงานกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15,943รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท บาลานซ์ ไอทีเซอร์วิส จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้