ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)48,000,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย อ.ส.ค.โดยวิธีคัดเลือก3,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3จ้างแรงงานจัดหาแรงงานพนักงาน(Out Source) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,697,960รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงสหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
4จ้างแรงงานจัดหาแรงงานพนักงาน(Out Source) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11,004,080รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วน พี เอ ซี เค สระบุรี
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
5จ้างแรงงานจัดหาแรงงานพนักงาน(Out Source) วุฒิปริญญาตรี 9 คน วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงจำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,484,720รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงสหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารายละเอียด
6เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Ricoh รุ่น MPC2004exSP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง72,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคารายละเอียด
7เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP4054SP โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง70,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ริโก้ (ปรเทศไทย) จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
8จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามขนาดเสา 4 นิ้ว ลวดหนามจำนวน 8 เส้น ความยาว 332 ม.บริเวณด้านหลังสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง90,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ศิลากาญจน์อุตสาหกรรม จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารายละเอียด
9จ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารห้องเก็บเครื่องมือช่าง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง116,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายเศวตฉัตร ไชยเสนา
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคารายละเอียด
10จ้างจัดหาแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จำนวน 1 คน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง187,740รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ ซี เค สระบุรี
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคารายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้