ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1จ้างก่อสร้างรางระบายร่องน้ำ บริเวณสำนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง350,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.สามารถ (1993)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จ้างปรับปรุงห้องเก็บเคมีภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.สามารถ (1993)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบริเวณสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง โดยวิธีคัดเลือก2,227,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4จ้างเหมาตกแต่งห้องทำงานผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 4 ณ สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก600,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5จ้างติดตั้งรั้วคาวบอย 3 ชั้น บริเวณแปลงหญ้า 2 แปลง 8 และแปลง 9 พร้อมติดโลโก้ตราวัวแดง(ด้านถนนมิตรภาพ) โดยวิธีคัดเลือก1,790,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6จ้าง Organizer จัดนิทรรศการ อ.ส.ค.งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก858,354รายละเอียดวิธีคัดเลือก
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7ประกาศจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางหน้าสำนักงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)750,000รายละเอียดวิธี e-biddingห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
8จ้างที่ปรึกษาทบทวนโครงการพร้อมออกแบบโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก9,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผุ้ที่มีคะแนนสูงสุดรายละเอียด
9ประกวดราคาจ้างระบบผลิตน้ำ RO ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,700,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโกดัง ๒ ด้านหน้าตรงข้ามบ่อบำบัดน้ำเสียและด้านข้างโกดัง ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,880,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้