ค้นหาโครงการ

Reset

ลำดับ รายการ ประเภทงบ ปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการในไตรมาส File สถานะโครงการ
Q1 Q2 Q3 Q4
1โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบทำการ/
2โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์งบทำการ/
3โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Serviceงบทำการ/
4โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายงบลงทุน/
5โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์งบลงทุน/
6โครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลงบทำการ/
7โครงการปรับปรุงระบบ ความเสี่ยง เพื่อรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลงบทำการ/
8โครงการปรับปรุงระบบ dPortal ระยะที่ 2งบทำการ/
9โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาและจัดทำ ISO27001งบทำการ/
10โครงการจัดจ้างเพื่อวิเคราห์ระบบเพื่อรองรับ ISO27001งบทำการ/

หมายเหตุ:สถานะโครงการ
สีเขียว คือ เสร็จภายในไตรมาส
สีแดง คือ เสร็จช้ากว่ากำหนด