รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ : 2562
ไตรมาส : 1
โครงการสาย : อุตสาหกรรม (แยกตามสายการบริหารงาน)
ประเภทงบ : งบลงทุน
งบประมาณ : 3.7 ล้านบาท