รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ : 2561
ไตรมาส : 1
โครงการสาย : อุตสาหกรรม (แยกตามสายการบริหารงาน)
ประเภทงบ : งบลงทุน
งบประมาณ : 8.53 ล้านบาท
หมายเหตุ : เบิกจ่าย งวดที่ 2/6 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561)