รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ : 2562
ไตรมาส : 1
โครงการสาย : อุตสาหกรรม (แยกตามสายการบริหารงาน)
ประเภทงบ : งบลงทุน
งบประมาณ : 2.999 ล้านบาท