รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ : 2563
ไตรมาส : 1
โครงการสาย : อุตสาหกรรม (แยกตามสายการบริหารงาน)
ประเภทงบ : งบลงทุน
งบประมาณ : 4 ล้านบาท
หมายเหตุ : สภก.