รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ : 2563
ไตรมาส : 1
โครงการสาย : กิจการโคนมฯ (แยกตามสายการบริหารงาน)
ประเภทงบ : งบลงทุน
งบประมาณ : 5.5 ล้านบาท
หมายเหตุ : ฝวพ.