รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ : 2561
ไตรมาส : 1
โครงการสาย : บริหาร (แยกตามสายการบริหารงาน)
ประเภทงบ : งบลงทุน
งบประมาณ : 4 ล้านบาท
หมายเหตุ : ติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561)