รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ : 2563
ไตรมาส : 1
โครงการสาย : บริหาร (แยกตามสายการบริหารงาน)
ประเภทงบ : งบลงทุน
งบประมาณ : 6 ล้านบาท
หมายเหตุ : ฝนผ.