คำถามโคนมหมวดหมู่: ทั่วไปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานประเภทใด ทำหน้าที่อะไร
DPO Webmaster ทีมงาน asked 2 ปี ago

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>