รายการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม DOC
หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญองค์กร

  1. รายชื่อผู้บริหาร ผู้บริหาร อ.ส.ค.
  2. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
  3. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
  4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  5. รายงานประจำปี

งานตามภารกิจ

  1. ผลการดำเนินงาน

งานสำคัญตามนโยบาย

  1. แนวนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ 
  2. นโยบายผู้บริหาร อ.ส.ค.