แผนพัฒนาดิจิตัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (11/10/2560)
แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ อ.ส.ค.ประจําปี 2560 (21/10/2559)
แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ประจําปี 2560-2564 และนโยบาย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (21/10/2559)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาและวางแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 มุมมองคือ  
1. มุมมองด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ
1.1 เติบโตอย่างมั่นคง
1.2 ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ
2.1 ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 สร้างความมั่นคงในอาชีพ
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ
3.1 สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์/บริการ
3.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
3.3 เพิ่มผลิตภาพการผลิต
3.4 บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
4. มุมมองด้านคนและความรู้ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ
4.1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
4.2 เสริมสร้างความผูกพันองค์กร
แผนวิสาหกิจฉบับปี 2560-2564
ที่มา: แผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ประจำปี 2560-2564 ณ ปีงบประมาณ 2560