ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
และการขาย
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.
ภาคกลาง
( โรงงานนมสระบุรี )
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.
ภาคใต้
( โรงงานนมปราณบุรี )
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( โรงงานนมขอนแก่น )
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.
ภาคเหนือตอนล่าง
( โรงงานนมสุโขทัย )
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.
ภาคเหนือตอนบน
( โรงงานนมเชียงใหม่ )
นักวิชาการ 8(สายกิจการโคนม)
นักวิชาการ 8(สายอุตสาหกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม