นโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพฟาร์มเกษตรกรโคนมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน  อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

Download (PDF, 97KB)

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SODs) ที่มีต่อ อ.ส.ค.

Download (PDF, 2.38MB)