โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

Download (PDF, 3.6MB)


โครงการผักเกษตรอินทรีย์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผลผลิต/สินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Download (PDF, 7.32MB)


นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดยประธานกรรมการ อ.ส.ค.  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ในโอกาสเปิดสัมมนากรรมการ อ.ส.ค. “การเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กร” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

พัฒนาการโคนมไทยมีมานาน ตั้งแต่ปปี 2499 เมื่อกรมปศุสัตว์ได้เริ่มก่อตั้งกองผสมเทียม และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ค ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้ เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง เป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทําไร้เลื่อนลอยอีกต่อไป รัฐบาลและ ประชาชนชาวเดนมาร์คจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายโครงการเลี้ยงโคนมแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ โดยส่ง ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาความเป็นไปได้ และเลือกพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ก่อตั้ง ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งสัญลักษณ์ “วัวแดง” มาจากโคนมพันธุ์เรดเดน โคนมชุดแรกที่ส่งมาที่ฟาร์ม โคนมไทย-เดนมาร์ค ต่อมาได้ทรงเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 9 แห่งประเทศ เดนมาร์ค ทําพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2505 ก่อนจะพัฒนาเป็น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปัจจุบัน จึงถือว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพ พระราชทาน…

Download (PDF, 78KB)


นโยบาย 5ส เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.)

KM นโยบาย ผอ

Download (PDF, 652KB)