วิสัยทัศน์

นมแห่งชาติภายในปี 2564
GROWTH                   EBITDA 664 ล้านบาท SUSTAINABILITY          Top of Mind ในอุตสาหกรรมนม LEARNING                  ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่องอุตสาหกรรมโคนม PERFORMANCE           รัฐวิสาหกิจระดับ B

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
  3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
  4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

"องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ"

วัฒนธรรมองค์กร

"รู้และรับผิดชอบ   ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เน้นเรื่องธรรมาภิบาล"   แผนวิสาหกิจฉบับปี 2560-2564  ข้อมูล ณ. ปีงบประมาณ 2560