การบริหารงาน

25ก.พ.2017
อ.ส.ค. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริห…