ช่วงเช้าวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสาวเพียงตะวัน กันล้อม หัวหน้าแผนกนิติการและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ อ.ส.ค.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. วินัยตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2555 และข้อกำหนดจริยธรรมของ อ.ส.ค.ซึ่งดำเนินการตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนัก และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมฯครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้ราคากลางจัดซื้อกล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36×250 ซีซี.สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขมันผง จำนวน 31,875 กิโลกรัม โดยวิธีสอบราคา (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่