ช่วงเช้าวันที่ 8 มกราคม 2567 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาปฏิทินและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และพิจารณาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 301 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้ประกวดตั้งชื่อโคนมมาก ประจำปี 2567
บทความถัดไปอ.ส.ค. ประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 1/2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่