ช่วงเช้าวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเพียงตะวัน กันล้อม หัวหน้าแผนกนิติการและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่พนักงานในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รณรงค์ให้พนักงานในองค์กรต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนัก และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับมอบนโยบายฯและเข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้แผนการติดตามการประเมินแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ด้านการจัดการนวัตกรรม IM ประจำปี 2566
บทความถัดไปรายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการสัตวแพทย์ผสมเทียม ปี 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่