17ส.ค.2019
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บริเวณโรงงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง คลัง สภก.๑ คลัง สภก.๒ คลัง สภก.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ——————————————————————–                ตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บริเวณโรงงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง คลัง สภก.๑ คลัง สภก.๒ คลัง สภก.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จ้างเหมาป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บริเวณโรงงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง คลัง สภก.๑ คลัง สภก.๒ คลัง สภก.๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี จี.ที. (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   (นายสมชาติ อ้อนอุบล) หัวหน้ากองการตลาดและการขาย รักษาการหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  

สื่อวีดีทัศน์