วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

  แผนกจริยธรรมและธรรมาธิบาล ฝ่ายอำนวยการ
  โทร.091-8906296
  E-Mail : cg@dpo.go.th

   ฟอร์มต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   รหัสติดตามเรื่อง : (ให้จดจำรหัสนี้เอาไว้เพื่อใช้ติดตามเรื่อง)

   ประเภทการแจ้ง

   หมวดหมู่ทุจริต

   ชื่อของคุณ (ต้องการ)

   เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

   อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

   ที่อยู่ (ต้องการ)

   รายละเอียด

   เอกสารแนบ 1

   เอกสารแนบ 2

   Skip to content