ศูนย์บริการประชาชนและเกษตรกร (E-Service)

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน

ศูนย์บริการประชาชนและเกษตรกร (E-Service)

  เกี่ยวกับข้อมูล อบรมการเลี้ยงโคนม

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  ที่อยู่ (ต้องการ)

  รายละเอียด

   เกี่ยวกับข้อมูล ปัจจัยการเลี้ยงโคนม

   ชื่อของคุณ (ต้องการ)

   เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

   อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

   ที่อยู่ (ต้องการ)

   รายละเอียด

   แผนกปัจจัยการเลี้ยงโคนม

   โทร. 036-342058

    เกี่ยวกับข้อมูล น้ำเชื้อพ่อพันธุ์

    ชื่อของคุณ (ต้องการ)

    เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

    อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

    ที่อยู่ (ต้องการ)

    รายละเอียด

    แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

    โทร. 036-341643

     เกี่ยวกับข้อมูล บริการสัตวแพทย์ ผสมเทียม

     ชื่อของคุณ (ต้องการ)

     เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

     อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

     ที่อยู่ (ต้องการ)

     รายละเอียด

      เกี่ยวกับข้อมูล ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

      ชื่อของคุณ (ต้องการ)

      เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

      อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

      ที่อยู่ (ต้องการ)

      รายละเอียด

      ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

      โทร. 089-9018035

       เกี่ยวกับข้อมูล บ้านพักรับรอง

       ชื่อของคุณ (ต้องการ)

       เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

       อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

       ที่อยู่ (ต้องการ)

       รายละเอียด

       แผนกควบคุมพัสดุ

       โทร. 089-9018053

        เกี่ยวกับข้อมูล ทั่วไป

        ชื่อของคุณ (ต้องการ)

        เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

        อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

        ที่อยู่ (ต้องการ)

        รายละเอียด

        แผนกประชาสัมพันธ์

        โทร.036-909697,02-2798608