นโยบายผู้บริหาร อ.ส.ค.

20มิ.ย.2016
นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดยประธานกรรมการ อ.ส.ค.  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 

นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ในโอกาสเปิดสัมมนากรรมการ อ.ส.ค. “การเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและเสริมสร้างศักยภาพให้กับอง…

20ธ.ค.2014
แถลงการณ์นโยบายการบริหารงานของประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายอภิชาต จงสกุล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เรื่อง นโยบายการบริหารงาน โดยนายอภิชาต จงสกุล ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เรียน ผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงาน อ.ส.ค. ทุกท่าน               ด้วยในปี 2558 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษ…

20ต.ค.2014
นโยบายการบริหารงานของนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

นโยบายและทิศทาง อ.ส.ค. ประจำปี 2558 โดย…นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค ที่มาสัมมนา… “ยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. … พนักงานทรา…