นโยบายผู้บริหาร อ.ส.ค.

20มิ.ย.2016
นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดยประธานกรรมการ อ.ส.ค.  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 

นโยบายการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ในโอกาสเปิดสัมมนากรรมการ อ.ส.ค. “การเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและเสริมสร้างศักยภาพให้กับอง…