ช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย–เดนมาร์ค ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าอาคาร 1962 อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี