คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

คณะกรรมการ

นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายมงคล พวงศรี
กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการ

นางสาวศิริพร อังอดุลย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ปรับปรุงล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2567