คณะกรรมการ อ.ส.ค.

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการโดยตำแหน่ง

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการผู้แทน

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีรวัฒน์ ยมจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุภาวดี สุวรรณประทีป
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสำเริง แสงภู่วงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ปรับปรุงล่าสุด 2 เมษายน 2567