คณะกรรมการ อ.ส.ค.

ประธานกรรมการ

-ว่าง-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการโดยตำแหน่ง

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการผู้แทน

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสรรพากร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

-ว่าง-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-ว่าง-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
– ว่าง –
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ปรับปรุงล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2566