บริการสัตวแพทย์/ผสมเทียม

อัตราค่าบริการสัตว์แพทย์และผสมเทียมเกษตรทั่วไป

หน่วย:บาท/ครั้ง

ลำดับ รายการ กิจกรรม อัตราค่าบริการ(บาท)
1
การวินิจฉัยรักษาโรค
สัตวแพทย์
100
2
การวินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบ
สัตวแพทย์
30
3
การตรวจและแก้ไขรกค้าง
สัตวแพทย์
100
4
การตรวจและวินิจฉัยทางระบบสืบพันธุ์
สัตวแพทย์
70
5
การแก้ไขท่าคลอดผิดปกติ
สัตวแพทย์
300
6
การให้เวชภัณฑ์เข้าทางมดลูก
สัตวแพทย์
70
7
การให้เลือดเข้าทางเส้นโลหิตดำ(ถ่ายเลือด)
สัตวแพทย์
200
8
การตรวจวินิจฉัยสัตว์ป่วยนอกเวลาปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์
200
9
การผ่าตัดเอาลูกออกทางหน้าท้อง
สัตวแพทย์
700
10
การผ้าตัดกระเพาะใหญ่
สัตวแพทย์
600
11
การผ่าตัดแก้ไขกระเพาะเคลื่อน
สัตวแพทย์
600
12
การผ่าตัดเปิดช่องท้อง
สัตวแพทย์
300
13
การผ่าตาเอาลูกตาออก
สัตวแพทย์
400
14
การผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อน
สัตวแพทย์
200
15
การผ่าตัดหาง
สัตวแพทย์
200
16
การผ่าตัดเนื้องอกที่ตา
สัตวแพทย์
200
17
ติดตามการรักษา(กรณีมีการให้เวชภัณฑ์)
สัตวแพทย์
40
18
การตัดขา
สัตวแพทย์
90
19
การผ่าตัดกีบออก
สัตวแพทย์
200
20
การแต่งกีบ
สัตวแพทย์
150
21
การแก้ไขมดลูกทะลัก
สัตวแพทย์
150
22
การแก้ไขช่องคลอดทะลัก
สัตวแพทย์
150
23
การเย็บและการตกแต่งบาดแผล
สัตวแพทย์
200
24
การเย็บและการตกแต่งบาดแผล เต้านม ตัวนม
สัตวแพทย์
200
25
การตัดเอาลูกออกทางช่องคลอด
สัตวแพทย์
700
26
การเข้าเฝือก
สัตวแพทย์
200
27
การผ่าฝี
สัตวแพทย์
130
28
การแก้ไขท้องอืด
สัตวแพทย์
100
29
การแก้ไขหัวนมตัน
สัตวแพทย์
150
30
การถ่ายพยาธิ
สัตวแพทย์
30
31
การฉีดยาบำรุง
สัตวแพทย์
30
  อัตรานี้ ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ และวัสดุสัตวแพทย์    
  ก.ค่าบริการผสมเทียม(ไม่รวมค่าน้ำเชื้อแช่แข็ง)
ผสมเทียม
100
  ข.ค่าบริการตรวจโรคแท้งติดต่อและวัณโรค
ควบคุมโรค
40
  ค.ค่าบริการทำทะเบียนประวัติโคและติดเบอร์หูโค
ทะเบียนประวัติ
20
  ง.ค่าบริการ DIP
DIP
200

หมายเหตุ อัตราค่าบริการและวินิจฉัยรักษาโรค และค่าบริการผสมเทียม ปรับราคาตามประกาศสำนักงานส่งเสริมกิจการโคนม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เบอร์โทรศัพท์ 0-3634-1685 หรือทางอีเมล์ exten@dpo.go.th