ผู้บริหาร อ.ส.ค.

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : somporn.s@dpo.go.th

นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
รองผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : chainarong.p@dpo.go.th

นายเทอดไชย ระลึกมูล
รองผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : therdchai.r@dpo.go.th

นายแดนณรงค์ ทองอันตัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : dannarong.t@dpo.go.th

– ว่าง –
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายชวลิต ขาวปลอด
นักวิชาการ 8
(ด้านกิจการโคนม)
Tel : 0-3634-1685
E-mail : chavalit.k@dpo.go.th

– ว่าง –
นักวิชาการ 8
(ด้านอุตสาหกรรมนม)
Tel : 0-3690-9688
E-mail :

นางสาวศิริพร อังอดุลย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
Tel : 0-3690-9728
E-mail : siriporn.a@dpo.go.th

นางสุนันท์ ถาวรวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : sunun.t@dpo.go.th

น.ส.วนิษฐา ตุ้มปี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : wanitta.t@dpo.go.th

นางกัญญา ศรีฟ้า
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
Tel : 0-2157-7044-8
E-mail : kanya.s@dpo.go.th

นางสาวนงลักษณ์ ศรีนิล
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Tel : 0-3690-9685
E-mail : nongluk.s@dpo.go.th

น.ส.หวานใจ ธรรมจิตรสกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
Tel : 0-3690-9683,0-2157-7044-8
E-mail : wanjai.t@dpo.go.th

นายอนุชิต สุกรินทร์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ
Tel : 0-3631-1608
E-mail : anuchit.s@dpo.go.th

นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
Tel : 02-157-7044
E-mail : semsak.mu@dpo.go.th

นางสาวณิชชาวีณ์ เรืองธัญญาภัสร์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Tel : 090-1911199
E-mail : nichawee.ru@dpo.go.th

นางธิดารัตน์ มุ่งดี
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Tel : 036-342057
E-mail : thidarat.m@dpo.go.th

นายเดชา พิสุทธิ์วงศกร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
Tel : 0-3634-2055 / 0-2157-7044-8
E-mail : dachar.p@dpo.go.th

นายสมชาติ อ้อนอุบล
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
Tel : 0-3690-9720
E-mail : somchat.o@dpo.go.th

นายสมศักดิ์ พรหมปลัด
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
Tel : 092-673-4839
E-mail : somsak.pw@dpo.go.th

นางวรรณิภา สิรินาวากุล
รักษาการ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Tel : 081-8735633
E-mail : wannipa.s@dpo.go.th

นายประเสริฐ คงใหญ่
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
Tel : 0-5595-1095
E-mail : prasert.k@dpo.go.th

นางสมใจ กรองไผ่กลาง
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
Tel : 0-5322-3200
E-mail : somjai.k@dpo.go.th

ปรับปรุงล่าสุด 18 มิถุนายน 2567