ผู้บริหาร อ.ส.ค.

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : so*******@dp*.th

นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
รองผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : ch**********@dp*.th

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ

นายเทอดไชย ระลึกมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : th*********@dp*.th

นายพีระ ไชยรุตม์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : pe*****@dp*.th

นางธิดารัตน์ มุ่งดี
นักวิชาการ 8
(ด้านอุตสาหกรรมนม)
Tel : 0-3690-9688
E-mail : th********@dp*.th

นายสำเนาว์ พูกละออ
นักวิชาการ 8
(ด้านกิจการโคนม)
Tel : 0-3690-9688
E-mail : sa******@dp*.th

นางสาวศิริพร อังอดุลย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
Tel : 0-3690-9728
E-mail : si********@dp*.th

นางสุนันท์ ถาวรวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : su*****@dp*.th

น.ส.วนิษฐา ตุ้มปี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : wa*******@dp*.th

นางกัญญา ศรีฟ้า
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
Tel : 0-2157-7044-8
E-mail : ka*****@dp*.th

นางสาวนงลักษณ์ ศรีนิล
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel : 0-3690-9685
E-mail : no*******@dp*.th

น.ส.หวานใจ ธรรมจิตรสกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
Tel : 0-3690-9683,0-2157-7044-8
E-mail : wa******@dp*.th

นางสมใจ กรองไผ่กลาง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ
Tel : 0-3631-1608
E-mail : so******@dp*.th

นายสมเกียรติ ช่างศรี
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
Tel : 0-3634-2087,0-2157-7044-8
E-mail : so********@dp*.th

นายธีระ เพลินสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Tel : 0-3634-2053
E-mail : te*****@dp*.th

นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Tel : 0-3634-1069
E-mail : se*******@dp*.th

นายชวลิต ขาวปลอด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
Tel : 0-3634-1685
E-mail : ch********@dp*.th

นายสมชาติ อ้อนอุบล
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
Tel : 0-3690-9720
E-mail : so*******@dp*.th

นายอนุชิต สุกรินทร์
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
Tel : 0-3262 -1628
E-mail : an*******@dp*.th

นายแดนณรงค์ ทองอันตัง
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Tel : 0-4326-1409
E-mail : da*********@dp*.th

นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
Tel : 0-5595-1095
E-mail : wu*********@dp*.th

นายวินิจ วงศ์วโรฬาร
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
Tel : 0-5322-3200
E-mail : wi*****@dp*.th

ปรับปรุงล่าสุด 31 สิงหาคม 2565