วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
Dairy Industrial Development for a Better Life

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืน
  2. เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม
  3. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมให้ครบวงจร รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ อ.ส.ค

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”