อนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.

ประธานอนุกรรมการ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อนุกรรมการ

นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิเชียร ผลวัฒนสุข
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
-ว่าง-

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ปรับปรุงล่าสุด 1 กันยายน 2565