อนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.

ประธานอนุกรรมการ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อนุกรรมการ

นายวิเชียร ผลวัฒนสุข
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
นางสาวปารีณา ซักเซ็ค

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ปรับปรุงล่าสุด 27 ธันวาคม 2565