อ.ส.ค. สำนักงานภาคเหนือตอนบน

DSC_7654

  โรงงานนมเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่)
โรงงานนมเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2510 ด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน ใช้เป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรในพื้นที่มาก่อน เดิมเป็นโรงงานขนาดเล็กอยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์ ต่อมาสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ได้เข้ามารับช่วงแทน เมื่อปี 2516 และได้มอบให้ อ.ส.ค. เข้าไปดำเนินการต่อเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา เนื่องจากในจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยู่ก่อนแล้วจึงทำให้การ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม แผ่วงกว้างครอบคลุมไปทางภาคเหนือตอนบนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยรองรับการขยายตัวของเกษตรกรที่หันมาเลี้ยงโคนมเพิ่ม ขึ้นจากทางภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างได้ในเวลาต่อมา โรงงานนมเชียงใหม่ ใช้น้ำนมดิบที่ได้จากสถาบันโคนมแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศูนย์ส่งเสริมกิจการโคนมห้วยแก้ว ป่าตึง และ ท่าทราย มีกำลังการผลิตประมาณ 20-30 ตันต่อวัน

DSC_7642
DSC_7713
แผนที่ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่)


สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)
122 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์ติดต่อหน่วยงาน