อ.ส.ค. สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง

IMG 0062 0

โรงงานนมสุโขทัย (จังหวัดสุโขทัย)

โรงงานผลิตภัณฑ์นมสุโขทัย หรือ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ที่บริเวณนิคมสหกรณ์สวรรคโลก ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ปี พ.ศ.2537-2539 เช่นเดียวกับโรงงานนมจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงงานที่ใช้รองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในจังหวัดสุโขทัย จากอำเภอศรีนคร คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โครงการและแผนปรับโครงสร้างฯ ได้สนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรด้วยและนับเป็นการ ขยายเครือข่ายงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง จากภาคอีสานสู่ภาคเหนือตอนล่าง โรงงานนมสุโขทัยเริ่มดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2542 ในรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และนมกล่อง ยู.เอช.ที. ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณวันละ 140 ตัน

IMG 6758 (2) 0
 
IMG 3097
 

นโยบายคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

“มุ่งมั่นส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม
และผลิตผลิตภัณฑ์นมโคที่มีคุณภาพ
ลูกค้ายอมรับประทับใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
พัฒนาความรู้ความสามารถ ยกระดับการค้า สู่สากล”

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/skdpo1962/

78979

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
198 หมู่ 3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
เบอร์ติดต่อหน่วยงาน
055-951095(ส่วนบริหาร) , 055-951096(ส่วนตลาด) , 055-951097(บัญชีและการเงิน)