อ.ส.ค. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงงานนมขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น)

ภาพ อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • พ.ศ. 2537-2539 (ค.ศ.1994-1996) รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.)
  • รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 254 ล้านบาท ให้ อ.ส.ค. เพื่อก่อสร้างโรงงานแปรรูปนม ยู เอช ที 1 แห่ง เป้าหมายผลิต 60 ตัน/วัน และศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบอีก 5 ศูนย์ ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อ.ส.ค.ได้ก่อสร้างโรงงานนมที่ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์นมยูเอชที วันแรก วันที่ 7 พฤษภาคม 2540

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2540   (25 Dec,1997)

แผนที่ อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
เบอร์ติดต่อหน่วยงาน