มาตรฐานการผลิต

ระบบมาตรฐานที่เราที่ได้การรับรอง

ISO9000WIT ISO 9001:2000 Certified No.15/03Q0022R00
ระบบมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) เป็นระบบมาตรฐาน ด้านคุณภาพของการจัดการระบบต่อประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าและความพึงพอใจ
HACCP HACCP System Certified No.15/03H0021R00
ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นระบบวิเคราะห์จุดวิกฤต ในกระบวนการผลิตอาหาร โดยการประเมินจุดวิกฤตที่เป็นไปได้ในการเกิดอันตรายทั้งหมดใน ด้านกายภาพ เคมี และด้านจุลินทรีย์ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค
GMP2 GMP (Good Manufacturing Practice)
หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมผลิต อาหารแก่ผู้บริโภค โดยมีหลักในการเตรียมสิ่งแวดล้อมในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เช่น อาคารสถานที่ในการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ และสุขลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้มีความ ปลอดภัยเหมาะสำหรับการผลิตอาหารแก่ผู้บริโภค
Healthty_workplace Healthy Workplace
รางวัลเหรียญทอง “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการรับรองสถานที่ทำงานที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการที่มึสุขภาพที่ดีและจัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน
halal_logo
HALAL Food 
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) จากสถาบัน มาตรฐานอาหารฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย >>ดาวน์โหลดหนังสือรับรองตามลิงค์ด้านล่าง
sadfsd Food and Drug Administrattion Thailand 
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาและยา กระทรวงสาธารณสุข
Organic_Thailand_logo Organic Thailand
อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกที่ดำเนินการฟาร์มโคนมอินทรีย์และได้รับการรับรองกรมปศุสัตว์ว่าเป็นผู้ผลิตนมอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเล่ม 1 มกษ. 9000 – 2552 เกษตรอินทรีย์เล่ม 2, มกอช. 9000 – 2548 ตามข้อกำหนดของ มอกช. รายละเอียดมาตรฐาน