ช่วงบ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อยกระดับคะแนนและพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้ประกาศสอบราคาซื้อขวดบรรจุนมโยเกิร์ตขนาด 100 มิลลิลิตร 4 รสชาติ จำนวน 1,212,200 ขวด
บทความถัดไปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค.สู่องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 2/2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่