วันที่ 27 เมษายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory” โดยมีคุณวรณัฐ การิกาญจน์ ผู้จัดการกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่องที่มาและความสำคัญมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการยกระดับองค์กร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Scheme Rule) และข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินตนเองให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานในองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐาน Eco Factory ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรและกำกับดูแลองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

บทความก่อนหน้านี้รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจอง อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2566
บทความถัดไปประกาศ อ.ส.ค. เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อ.ส.ค.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่