วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 4, 2023

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมข่าวกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW

  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW โดยมี ดร.เดชา พิมพ์พิสุทธิ์ อนุกรรมการ CG/CSR เป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานและองค์ประกอบหลักของ ISO 26000 (ISO 26000 Guidance on Social Responsibility) และนายพีรดนย์ หมั่นภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ เป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม/กระบวนการทวนสอบ CSR-DIW พร้อมทั้งหลักการเสวนาร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ และสามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ อ.ส.ค. โดยนำหลักการทั้ง 7 ข้อมาประยุกต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรและกำกับดูแลองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่านระบบ Appication Webex กับทุกฝ่าย/ทุกสำนักงานภาค โดยทุกท่านที่เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content