วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายบุญรอด พัฒนไพศาล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.โดยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ฯ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บทความก่อนหน้านี้แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี2566 –2570 และ แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี2566
บทความถัดไปราคากลาง-เช่ารถโฟล์คลิฟ จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่