วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในการฝึกการอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ประจำปี 2566” ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ซึ่งจัดโดยแผนกความปลอดภัยในการทำงาน กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายปรมินทร์ แขะตะคุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ อบต. คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และคณะ เป็นวิทยากร และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้

บทความก่อนหน้านี้การอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)” ประจำปี 2566
บทความถัดไปกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ประจำปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่