ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) และพัฒนาการยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบูรณาการ และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี

บทความก่อนหน้านี้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)
บทความถัดไปการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 7/2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่