อ.ส.ค. ตระหนักถึงความสำคัญการเป็นผู้นำองค์กรในด้านการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรโคนมไทยในแต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน และให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีจากการดื่มนมโคสดแท้ นอกจากมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วนั้น การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดี มีส่วนสำคัญที่จะรักษาคุณค่าสารอาหารรสชาติและความสดใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทาง อ.ส.ค. คำนึงถึงมาโดยตลอด

อ.ส.ค. เลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ยูเอชที แบบใหม่ “รักเรา รักษ์โลก” สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค รสชาติใหม่ มะม่วงมหาชนก และ เผือก ขนาด 150 มล. ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต และมีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะบรรจุภัณฑ์ยูเอชที รูปแบบใหม่นี้ เน้นการใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติที่สามารถปลูกทดแทนได้ถึง 94%

  • พลาสติกในกล่องบรรจุภัณฑ์ยูเอชที แบบใหม่ “รักเรา รักษ์โลก” มาจากการสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพภายใต้ การจัดการแบบสมดุลมวลสาร* (Mass Balance System)
  • มีการเลือกใช้ น้ำมันสน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของพลาสติกชีวภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผลผลิตที่ได้จากอุตสาหกรรมผลิตกระดาษผ่านกระบวนการอัพไซเคิล นำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าจนได้เป็นน้ำมันสนที่สามารถใช้ผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ
  • ข้อดีการใช้น้ำมันสน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    • การใช้น้ำมันสนมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมากเมื่อเทียบกับ น้ำมันดิบที่ใช้แล้วหมดไป
    • น้ำมันสนไม่ได้ผลิตมาจากพืชผลทางการเกษตร อาทิเช่น ข้าวโพด อ้อย และ มันสำปะหลัง ทำให้ไม่ส่งผลต่อราคาและปริมาณของพืชผลนั้นๆ และไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก
    • การใช้น้ำมันสนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy
  • โดยอลูมิเนียมในกล่องบรรจุภัณฑ์ ได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับสากล ASI (Aluminium Stewardship Initiative) ที่มีการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ การจัดหาและการกำกับดูแลการผลิตอลูมิเนียมแบบยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการสมดุลมวลสาร (Mass Balance System)

ภายใต้กระบวนการจัดการแบบ Mass Balance System มีส่วนช่วยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมผู้ผลิตและใช้พลาสติกชีวภาพ แทนการใช้พลาสติกที่มีแหล่งกำเนิดมาจากน้ำมันดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง และผลักดันให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการจัดการสมดุลมวลสาร (Mass Balance System) เป็นการตรวจสอบปริมาณของน้ำมันสนที่มีการซื้อเข้ามา เพื่อนำมาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ต้องตรงกับจำนวนของวัสดุหรือสินค้าที่มีการรับรองและอ้างถึงพลาสติกชีวภาพนั้น เมื่อจำหน่ายออกไปอย่างถูกต้องตรงกัน ภายใต้การรับรองมาตรฐานและกำกับดูแลจากองค์กรอิสระระดับสากล โดยวิธีนี้ เมื่อมีการซื้อและการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกชีวภาพ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการบันทึกในระบบอย่างชัดเจนในทุกๆครั้ง ซึ่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการผลิต

เนื่องจากเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ที่ยังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในท้องตลาด ดังนั้นถ้ามีการแยกการผลิตระหว่างพลาสติกชีวภาพจากน้ำมันสน กับพลาสติกโดยทั่วไปจากแหล่งน้ำมันดิบออกจากกัน ผู้ผลิตพลาสติกจะไม่สามารถจัดการการผลิตได้ยังเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกระบวนการการผลิตที่ซับซ้อนและจะส่งผลต่อราคาของพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่นี้ มีราคาที่สูงจนไม่สามารถที่จะนำมาผลิตหรือถูกสนับสนุนให้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอื่นๆได้ ดังนั้น Mass Balance System จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่จะค่อยๆเพิ่มผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้น และในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป โดยการนำเอาพลาสติกจากสองแหล่งที่มา มาผลิตรวมกัน ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่า ในกล่องบรรจุภัณฑ์มีจำนวนพลาสติกชีวภาพอยู่ในปริมาณเท่าใด แต่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ ผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ และ อ.ส.ค. มีการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างแท้จริง ในระบบการผลิตซึ่งถูกบันทึก และถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระระดับสากลที่มีการยอมรับอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ Mass Balance System ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งทรัพยากรที่มีอย่างไม่จำกัดทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม น้ำ และ อื่นๆ หรือ อุตสาหกรรมการผลิตช็อกโกแลตหรือกาแฟ ก็ได้มีการนำเอากระบวนการผลิตแบบ Mass Balance System เข้ามาใช้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นอีกนัยหนึ่งสามารถกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตแบบ Mass Balance System เป็นกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และเป็นจุดเริ่มต้นให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะกลายเป็นที่แพร่หลายได้ในอนาคต อีกทั้งผู้บริโภคยังมีส่วนร่วมได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพ ก็มีส่วนร่วมทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

อ้างอิง

https://www.sig.biz/signals/en/articles/understanding-mass-balancing

https://www.sig.biz/en/packaging/beverage-packaging/signature-pack-details